Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

11. Hukuk Dairesi 2015/4299 E. , 2015/11366 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 15/01/2015NUMARASI : 2014/73-2015/12 Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/01/2015 tarih ve 2014/73-2015/12 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin sektöründe köklü ve tanınmış bir şirket olduğunu, markalarının uzun süreli yoğun kullanımla tanınmış hale geldiğini…

Read More

Hukuk Genel Kurulu 2007/11-965 E., 2007/961 K. AYIRT EDİCİLİKİLTİBASMARKATECAÜZÜN ÖNLENMESİ 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 61 ]6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 54 ]6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 56 ]6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 57 ]6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 41 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini, tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.12.2004 gün ve 2003/539-2004/756 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dai-resi’nin 06.04.2006 gün…

Read More

Hukuk Genel Kurulu 2007/11-311 E., 2007/326 K. GÖREVLİ DAİREHAKSIZ REKABETMARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN İSTİSNASIMENFİ TESBİT 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 12 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “haksız rekabetin tespiti ve meni” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.06.2004 gün ve 2003/826- 2004/347 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 27.09.2005 gün ve 2004/11536-2005/8779 sayılı ilamı ile; (…..Davacı vekili, davalının müvekkili adına tescilli ” Servis ” markası ile iltibas yaratacak şekilde aynı sektörde “C… …… Servis” markası altında kağıt peçete üretimi…

Read More

Hukuk Genel Kurulu 2005/11-476 E. , 2005/483 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Günü : 30/11/2004 Sayısı : 2004/28-698 Taraflar arasındaki “markanın hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 8/4/2003 gün ve 2003/19 E., 149 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 26/2/2004 gün ve 2003/7150-1792 sayılı ilamı ile; (…Davacı vekili, müvekkilinin dünyada tanınan spor markası olan …markasını 7.1.1992 tarihinde “Pabuçlar ve Giyim Eşyalarını” kapsayacak şekilde tescil ettirdiğini,yürütülen yoğun pazarlama ve reklam kampanyaları sonucumarkanın spor emtiası pazarında özellikle 1995…

Read More

Hukuk Genel Kurulu 2011/11-59 E., 2011/271 K. MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 2 ]556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 7 ]556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 8 ]556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 42 ]6102 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 41 ]6102 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 56 ]6102 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 57 ]6102 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 62 ]1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 429 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “Marka…

Read More

Anayasa Mahkemesi, tanınmış markalar için re’sen red gerekçesini oluşturan 556 sayılı KHK’ nin 7/1 (i) maddesini iptal etti. İlgili maddede ancak sahibinin izin vermesi halinde tescile olanak sunulurken, şimdi ise ancak itiraz yoluyla tanınmış marka başvuru ve tescilleri engellenebilecektir. Aksi takdirde üçüncü bir taraf tescil edebilecektir. Ancak, tescilli olsa bile tanınmış marka sahibi dava yoluyla yine markanın iptali sağlanabilir ama iptalin kesinleştiği ana kadar markanın kullanımı engellenemeyeceği gibi, iptal edilse dahi tazminat ve ceza koşulları oluşmayacaktır. Sonuç olarak tanınmış tüm markalar, bundan sonra aynı veya benzer marka tescilleri engellemek için çok daha dikkatli olarak markaların takip etmek zorundalar. İlgili karar…

Read More

Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işverenvekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (2)…

Read More

Marka başvurusu nasıl yapılır; Marka tescil başvurusu iki şekilde yapılabilir. Birincisi Marka ve Patent firma ve vekilleri aracılığıyla online marka tescil başvurusu yapılır. İkincisi ise başvuru sahipleri bizzat kendileri fiziki olarak TÜRKPATENT’ e marka tescil başvurusu yapabilir. Ancak; Gaziemir Patent olarak her ne kadar fiziksel başvurular başvuru sahiplerine Marka ve Patent vekil ve firmalarına ödedikleri danışmanlık ve takip ücreti bakımından kısmen olsa maddi kazanımları olsa bile, marka tescil başvurusunun ret edilmesi halinde markaya yapılan yatırımların tümden heba olma riski, uygun hukuki argümanlar olmamasına rağmen başvurunun reddine yapılacak itirazların hem maliyetleri hem de lehe sonuç doğurmama riski nedeniyle hem zaman hem…

Read More

Ürün ve hizmet isimleri olarak kullanılan ve/veya web sitesi için kullanılan alan adlarının bir başkası tarafından aynı faaliyet alanlarında kullanılmaması için isim hakkı alma ve/veya isim patenti alma ve/veya alan adı isminin fikir/ telif hakkı şeklinde tanımların aslında marka tescil yoluyla korunması ilgili marka isimlerinin korunması anlamında kullanılmaktadır. Gaziemir Patent, İsim tescil alma ve/veya isim patent alma sürecinde öncelikle ürün, hizmet ve web sayfanızın kullanıldığı alan adının marka tescil kriterlerini karşılayıp karşılamadığı, satın almak istediğiniz isim hakkının aynı veya benzerinin veya iltibas tehlikesi yaratacak önceden tescilli marka isimlerinin olup olmadığı ayrıntılı sorgulama, araştırma ve inceleme yapar ve muhtemel tüm risk…

Read More

11. Hukuk Dairesi 2015/5258 E. , 2015/12426 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/10/2014 tarih ve 2013/643-2014/988 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor…

Read More